PARTIJPROGRAMMA

Het onderwijs

Investering in beter onderwijs is de beste breedte-investering die een samenleving kan doen. Want onze toekomst hangt af van goed geschoolde, wijze en weerbare jonge mensen die kansen krijgen. Het zou daarom voor zich moeten spreken dat we steeds hogere cijfers halen voor onderwijskwaliteit en –toegankelijkheid. Maar op die punten is er werk aan de winkel. 

De kwaliteit van ons onderwijs, gemeten onder 15-jarigen, daalt al jaren. Vooral de lage leesvaardigheid baart zorgen. Hetzelfde geldt voor de motivatie om te leren. Die is in ons land lager dan in andere welvarende landen. We zien te veel vroegtijdige afhakers in mbo en hbo en minstens 4.500 leerlingen zitten thuis zonder school (OCW, 2019). De kansengelijkheid, traditioneel een sterk punt van ons stelsel, staat de laatste twintig jaar onder druk. Dat is bijvoorbeeld te zien aan een explosie van door ouders betaalde bijlessen. Gezinnen, vooral de welgestelde, geven meer dan 200 miljoen per jaar uit aan ‘schaduwonderwijs’. Kinderen uit minder welgestelde milieus krijgen dit niet en lopen risico op een niet op hun talenten aansluitend schooladvies.

 Een belangrijke oorzaak voor de neergaande trends in ons onderwijs is achterblijvend werkplezier. De mensen die het onderwijs moeten geven, steeds minder eigenaar van hun werk. Ook ervaren ze een te hoge werkdruk. Te veel leraren verlaten het onderwijs en raken uitgeblust of in de WW. Ons onderwijs kent het hoogste burn-outpercentage van alle sectoren; een kwart van alle docenten in Nederland kampt met zulke klachten. Daar komt bij dat veel starters in het onderwijs vanwege de hoge werkdruk afhaken. Het mooie vak voelt te vaak als een veeleisende functie. Er blijft te weinig tijd over voor wat het werk waardevol maakt, zoals de vorming van kinderen. Veel instellingen in voortgezet onderwijs, mbo en hbo zijn te groot, waardoor de menselijke maat is verdwenen en leerlingen zich een nummer voelen. 

Investeren in het onderwijs helpt onvoldoende als we de bestaande structuren intact laten. Om problemen met onderwijskwaliteit, motivatie en kansenongelijkheid op te lossen is een omslag nodig in hoe we het onderwijs organiseren.

 Onderwijs doelen

 Zorgend Nederland wil een onderwijshervorming, waarin vakmensen voorop gaan. We geloven dat beter onderwijs begint bij de mensen die het geven. Om jongeren goed op te leiden en te begeleiden, moeten zij goed in hun vel zitten. Dat lukt alleen als ze meer zeggenschap over de invulling van hun werk krijgen. Ook moet er meer tijd en ruimte zijn voor leerkrachten/docenten om zichzelf en hun teams te ontwikkelen en in te spelen op problemen die hun leerlingen ervaren.

 Wij willen onderwijs dat meer op de brede vorming en ontwikkeling van jonge mensen is gericht. Met samenwerkende leraren die met elkaar het opleidingsprogramma maken. En met inspirerende leraren die gewenst gedrag voorleven en zowel hun kinderen als hun thuissituatie kennen. Zodat ze, indien nodig, actie kunnen ondernemen voor het welzijn of welbevinden van het kind. 

Wij geloven dat in het onderwijs meer aandacht moet zijn voor andere dan cognitieve vaardigheden.

Creativiteit, samenwerken, communiceren, spiritualiteit en duurzaamheid moeten een belangrijkere plek krijgen. Het onderwijs vormt het fundament onder een vreedzame, vitale samenleving en een duurzame, circulaire economie. We hebben generaties nodig die verantwoord en creatief omgaan met hun talenten, elkaar en de aarde. Om te overleven, moeten we de juiste bewoners nalaten. 

Voorwaarde voor beter onderwijs is een eenvoudige bekostiging. De huidige bekostiging prikkelt vooral op het binnenhalen van hoge aantallen leerlingen, een snelle doorstroom en dito uitstroom. Terwijl de financiële prikkels meer gericht zou moeten zijn op de ontwikkeling en de behoeften van het kind/de jongere. Onderwijsgeld moet minder naar overhead en meer naar het onderwijs zelf gaan. Zodat organisaties zich kunnen richten op aantrekkelijk werk, de relatie docent/leerling en het leer- en ondersteuningsproces. Wij willen de menselijke maat terug: overzichtelijke structuren en kleinere eenheden waarin mensen zich gezien voelen. 

Onze doelen en oplossingen in het kort: 

 • Werkplezier vergroten door leerkrachten en docenten meer zeggenschap te geven. Het ziekteverzuim terugdringen, zodat het niet meer boven het gemiddelde van alle organisaties ligt. Burn-outs moeten zeker met de helft terug worden gedrongen. Veel meer investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van teams.
 • Kleinschalige scholen waar het vakmanschap van de professional telt en teams bepalen. Waar docenten en leerlingen elkaar kennen, de inbreng van leerlingen serieus wordt genomen, ouders actief betrokken zijn en de school verbonden is met de omgeving/buurt. Zodat problemen tijdig gesignaleerd worden en kinderen kunnen worden ondersteund.
 • Inclusief en kindnabij onderwijs dat elke leerling, ongeacht sociale afkomst, gelijke kansen tot maximale ontplooiing biedt. Voor élke leerling een integraal doorlopende persoonlijke ontwikkelroute van 0-18 jaar.
 • De strikte scheiding tussen zorg en onderwijs opheffen. Ook wie extra zorg nodig heeft, moet voldoende kansen in het onderwijs krijgen. Jeugdhulp en onderwijs integreren. De belemmeringen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren vroegtijdig aanpakken.
 • Het verstevigen van onderwijs als hoeksteen van de samenleving. Het accent in aandacht verschuiven van cognitieve ontwikkeling (kwalificatie) naar persoonsvorming, sociaal gedrag, spiritualiteit en creativiteit. Kinderen leren leven. Onderwijs dat goed is voor leerling én maatschappij, door samen te werken met omgeving en bedrijven.
 • Leermotivatie stimuleren. Door samen te leren hoe je moet leren. En door de prestatiedruk te verlagen en het onderwijs meer te richten op talenten. Jonge mensen meer waarderen voor wat ze kunnen en aanwakkeren wat ze willen. En ze meer zeggenschap te geven in hoe het onderwijs wordt gegeven en is ingericht.
 • Kansengelijkheid vergroten. Opvang voor kinderen tussen 0-4 financieren en die groep spelend laten leren. Basisbeurs terug. Middelen moeten ook terechtkomen bij de kinderen die ze het hardste nodig hebben, zoals kinderen met een beperking en ‘thuiszitters’.
 • Aantrekkelijker maken van de lerarenopleidingen, ook voor mensen uit minderheidsgroepen. Meer kansen voor professionele ontwikkeling in de opleidingen.

Politie

Vertrouwen in gezag is het fundament onder onze rechtstaat. Rechters, officieren van justitie, politiemensen en advocaten verdienen ons respect en waardering, tenzij het tegendeel is bewezen. Zij moeten onbedreigd hun werk kunnen doen. Het ongegrond in twijfel trekken van hun objectiviteit en onafhankelijkheid is levensgevaarlijk. Gebrek aan respect dient duidelijk in woord en daad te worden bestreden. Maar dit dwing je niet alleen af met mooi woorden.

 Het vertrouwen in het gezag hangt ook af van de zichtbaarheid, menselijkheid en slagvaardigheid van de vertegenwoordigers ervan. Op dat punt is er werk aan de winkel. Want de rechtstaat verkeert in zwaar weer. Bij politie, OM en rechtsprekende macht vinden mensen dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen, zei raadsheer Ybo Buruma van de Hoge Raad. Voor deze vakmensen voelt het of ze van zaak naar zaak rennen en te weinig onderliggende oorzaken kunnen aanpakken.

 Dit achter de feiten aanlopen, heeft te maken met personeelskrapte én aansturing. Justitie wordt aangestuurd als een topdown-bedrijf en verliest bij wetgeving en uitvoering de menselijke maat te vaak uit het oog. Rechters, officieren van justitie en agenten krijgen doelen op basis van actuele thema’s. Ze zitten in een keurslijf waarin ze wel verantwoording moeten afleggen, maar niet kunnen inhaken op wat er moet gebeuren. Ook worden ze onvoldoende betrokken bij wetgeving.

 De trend naar topdown is duidelijk te zien bij de politie. Door de samensmelting van 26 regionale politiekorpsen tot één Nationale Politie (2012) is daar de focus op centraal komen te liggen. Dit heeft de bureaucratie vergroot, terwijl wijkagenten het zwaarder hebben gekregen. Door het toenemen van hun taken hebben zij het drukker dan ooit, maar niet met het werk in de wijk. Dat is een slechte zaak want wijkagenten zijn de zichtbare eerste verdedigingslinie voor veiligheid. 

 ‘Die pet past ons allemaal’. Met deze slogan wilde de politie de burgers een halve eeuw geleden mee verantwoordelijk te maken voor de veiligheid in de wijk. Volgens Zorgend Nederland is die boodschap belangrijker dan ooit. Veiligheid begint bij de wijkagent die in nauw contact met de bevolking problemen voorkomt. En die samen met bevolking, instellingen en de overheid problemen efficiënt en duurzaam oplost.

 We vinden dat de structuur van de politieorganisatie moet aansluiten op het decentrale denken. Het vakmanschap moet centraal staan en agenten moeten meer ruimte krijgen om problemen op hun eigen wijze op te lossen. Dit kunnen we ondersteunen door de bureaucratie te verminderen. Hierdoor komt tijd vrij voor de werkelijk belangrijke zaken. Dat zal het vertrouwen van de burger vergroten.

 Zorgend Nederland maakt zich ernstige zorgen over de staat van de rechtstaat. De signalen vanuit de rechterlijke macht en de advocatuur zijn zeer serieus te nemen. Hoe kan het dat vakmensen hun werk niet meer goed kunnen doen? Hoe heeft het zover kunnen komen dat in wetten en de ambtelijke praktijk de menselijke maat uit het oog wordt verloren? Beschermt ons rechtssysteem kwetsbare mensen nog voldoende? We willen een onderzoek naar de staat van de rechtstaat.

 Ook de wijze waarop wetten en regels tot stand komen moet worden onderzocht. Steeds vaker blijkt dat de uitwerking van wetten behoorlijke bijwerkingen kent. Het zijn systeemwetten en geen wetten voor mensen. Het meest zichtbaar wordt dat bij wetten waar veel mensen mee te maken krijgen: de jeugdwet, de WMO, de Wet langdurige zorg. Wetten waar professionals geen kant mee op kunnen en die eerder ten koste gaan van mensen dan dat ze mensen ondersteunen.

 Zorgend Nederland wil dat het rechtssysteem weer betaalbaar en toegankelijk wordt voor iedereen. Om met Herman Tjeenk Willink te spreken: rechtspraak is geen publieke dienst met burgers als betalende klanten. Als mensen die het niet breed hebben minder toegang tot de rechter hebben, dan leidt dit tot tweedeling en een gevoel van onrechtvaardigheid. Dat ondergraaft het vertrouwen van burgers in de rechtstaat.

 

Zorg en welzijn

Goede en toegankelijke zorg voor iedereen is altijd het uitgangspunt geweest in de Nederlandse zorg. Dit grote goed staat op het spel. Doordat we steeds ouder worden, neemt de vraag naar zorg toe. Daar staat tegenover dat het aanbod van zorgverleners afneemt; het aantal zorgvacatures bedraagt bijna 40.000 (2019). Steeds meer mensen doen dus een beroep op de zorg, terwijl er steeds minder werkers beschikbaar zijn. Dat is een probleem…als we niets veranderen.

Het kan beter. Het huidige stelsel is te duur doordat het behandelingen beloont, ongeacht de uitkomst. Dit werkt overbodige zorg in de hand en prikkelt onvoldoende tot preventie. Daar komt bij dat te veel zorggeld niet naar de zorgverleners zelf gaat. De sector is versnipperd en kenmerkt zich door bureaucratie, die het werkplezier vergalt. Dit leidt onder meer tot een groot verloop en een hoog ziekteverzuim; de sector die over gezondheid gaat, is de ongezondste om te werken!

We kunnen dit oplossen door de zorg effectiever en aantrekkelijker te organiseren. Waarbij we een omslag maken van het belonen van behandelingen naar het voorkomen van zorg. Maar deze fundamentele verandering slaagt alleen als het nieuwe stelsel ruimte geeft aan vakmensen en wordt vormgegeven door deze vakmensen zelf. Zij weten wat goede zorg is en hebben in hun dagelijkse werk direct contact met de mensen die de zorg ontvangen.

Doelstellingen

 • Zorgend Nederland wil dat gezondheid en welzijn voorop staan en niet worden opgeofferd aan welvaart. Dit vraagt om een overheid die preventie in beleid en zorgsysteem op één zet. Met duidelijke maatregelen tegen roken (rookvrije generatie), ongezonde voeding, overmatige gebruik van genotmiddelen en vervuiling. Maar ook positieve prikkels voor een gezonde leefstijl, meer mobiliteit en sterkere sociale netwerken, zodat eenzaamheid wordt tegengegaan.
 • Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten we de bekostiging vergaand vereenvoudigen. Deze moet niet langer prikkelen tot productie, maar belonen wat het beste is voor ons allemaal: geen DBC’s of zorgzwaartepakketten maar financiering op uitkomsten. Zorgend Nederland wil dat het nieuwe stelsel wordt vormgegeven met professionals in de zorg. Zij geven aan wat de beste werkomgeving is.
 • In het nieuwe zorgstelsel is geen plaats meer voor bureaucratie. Professionals verantwoorden zich op basis van inhoudelijke criteria. En zorgorganisaties worden beoordeeld op hoe zij het doen volgens patiënten en medewerkers. Zij zorgen ervoor dat het werken in deze betekenisvolle sector weer gezond en aantrekkelijk wordt. Met een ziekteverzuim en verloop dat niet onderdoet voor het gemiddelde van alle organisaties in Nederland.[JB1] 
 • Oplossingen in de zorg moeten patiënt- of mensgericht zijn. Mensen kunnen de zorg krijgen die nodig is op de plek waar dat het meest passend is. Voor de curatieve zorg betekent dit een verschuiving van ziekenhuizen naar thuis. Voor GGZ en jeugdzorg betekent dit: zoveel mogelijk in de wijk, thuis en passend bij individuele problemen van mensen en hun omgeving. Voor mensen die vanwege gezondheidsproblemen niet meer thuis kunnen blijven wil Zorgend Nederland aangepaste woonvormen, kleinschalig in de wijk zodat sociale netwerken in stand blijven
 •  Dit leent zich voor een duidelijk doel: een percentage ziekteverzuim over vier jaar?
 • ziekte voorkomen door meer aandacht voor preventie en voorlichting 
 • gebruik maken van mogelijkheden voor samenwerking met onderwijsinstellingen
 • vroegtijdige onderkenning van regiogebonden problemen
 • financiering verplaatsen van belonen van behandelen naar voorkomen van zorg
 • mensgerichte aanpak
 • aantrekkelijkheid werk professionals verbeteren door vakmanschap en zeggenschap van vakmensen centraal te stellen
 • verminderen kosten zorg door verbeteren uitkomsten en verminderen overhead

Standpunten

 • oprichten van walkin-clinics om gratis laagdrempelige zorg te waarborgen in de regio.
 • effectiever en aantrekkelijker organiseren van zorg
 • recht op goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedere Nederlander 
 • zorgprofessionals hebben recht op een aantrekkelijke en goed gewaardeerde baan

 

 

Rechtspraak en advocatuur

Volgt

Sociale zekerheid

Volgt

immigratie

Volgt

Lid worden van Zorgend Nederland?

Dagen tot de verkiezingen:

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

STEUN ONS MET UW DONATIE

Steun de partij met een bedrag naar eigen keuze. Hartelijk dank namens Zorgend Nederland. (Uw donatie is eenmalig)

Ondersteuningsverklaringen

l

Om mee te mogen doen aan de verkiezingen hebben we dringend ondersteuningsverklaringen nodig in alle kiesdistricten. De deadline is 1 februari.

Meld je aan bij

astrid@zorgend-nederland.nl

onder vermelding van "ondersteuningsverklaring"

 

ZN POSTER

Klik op de afbeelding en download de poster. Print hem uit en plak hem op een goed zichtbare plaats! Bedankt namens het team van Zorgend Nederland!